Personuppgifts­ansvarig

Spirius AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom Spirius AB.

Eventuell underleverantör till Spirius AB är personuppgiftsbiträde.

I de fall som personuppgiftsbiträde anlitas för behandling av personuppgifter tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet endast behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning och enligt Spirius ABs uttryckliga instruktioner.

Spirius ABs behandling av personuppgifter

Spirius AB samlar in och behandlar personuppgifter rörande kontaktpersoner hos Spirius ABs kunder, våra anställda, person som anmäler sig till Spirius ABs nyhetsbrev, ansöker om en tjänst eller deltar i Spirius ABs aktiviteter.

Personuppgifter kunder

För att Spirius AB ska kunna leverera en tjänst begär Spirius AB in kontaktuppgifter till en kontaktperson hos kundföretaget.

Personuppgifter övriga

Via Spirius ABs hemsida, eller genom att ta kontakt med Spirius AB, kan övriga anmäla intresse för en anställning, önskemål att få ta del av information och eller nyhetsbrev.

I samband med att personen anmäler intresse informeras personen om Spirius ABs personuppgiftspolicy samt de syften och ändamål som Spirius ABs behandling av personuppgifter är till för.

Hantering av personuppgifter

Samtliga kontaktuppgifter som Spirius AB samlar in kommer att behandlas i Spirius ABs databaser. Syftet med behandlingen är att Spirius AB på ett adekvat sätt ska kunna administrera kunder och övrigas tjänster och intressen.

Personuppgifterna kan komma att användas för interna analyser, uppföljning och utveckling av Spirius ABs tjänster. Personuppgifterna kan även komma att lämnas till företag som samarbetar med Spirius AB.

Spirius AB kan komma att använda utomstående part för att underlätta flera delar av Spirius ABs tjänster och kan därmed komma att lämna dina personuppgifter direkt till dem. Dessa tjänsteleverantörer har personuppgiftsbiträdesavtal med Spirius AB som bland annat anger att tjänsteleverantören endast får behandla personuppgifterna i enlighet med Spirius ABs uttryckliga instruktioner, mellan parterna tillämpliga avtalsvillkor och i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Tjänsteleverantören har därmed en skyldighet att följa Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter och tjänsteleverantören har även ett sekretessåtagande som hindrar tjänsteleverantören från att använda informationen för något annat ändamål än det som avtalats mellan parterna.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna hantera ert ärende, din ansökan eller anställning, företags kundrelation och den personliga kontakten med företagets kontaktpersoner. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för Spirius ABs kontakter eller om begäran om radering på grund av att till exempel kontaktpersonen har bytts ut, gallras personuppgifterna från Spirius ABs system. Sådan gallring sker löpande.

Om du önskar att bli borttagen eller få registerutdrag

Skicka en skriftlig förfrågan via mail eller post.

För att kunna identifiera dig behövs följande uppgifter:

  • Fullständigt namn
  • Personnummer
  • Dina telefonnummer

Ditt ärende kommer sedan besvaras via brev som skickas till din folkbokförda adress.

Observera att under perioder med hög belastning kan det ta upp till 30 dagar att färdigställa ditt ärende, men vi arbetar givetvis för att detta ska ske så snart som möjligt.

Jag vill att ni raderar de personuppgifter ni har om mig

Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det finns dock undantag från detta:

Om du är kund, leverantör eller anställd hos oss så behöver du först avsluta ditt engagemang hos oss.

Vissa uppgifter får vi enligt rådande lagstiftning inte radera, t.ex. uppgifter som vi måste behålla enligt bokföringslagen.

Kontakt

Om den registrerade har frågor om Spirius ABs behandling av personuppgifter, om personuppgifter är fel, ofullständiga eller missvisande eller har önskemål om att personuppgifter ska raderas kan den registrerade vända sig till Spirius AB via e-post info@spirius.com eller via brev.

För att kunna identifiera dig behövs följande uppgifter:

  • Fullständigt namn
  • Personnummer
  • Dina telefonnummer

Ditt ärende kommer sedan besvaras via brev som skickas till din folkbokförda adress.

Kvalitet

Som kund hos Spirius blir du automatiskt användare av en rad kvalitetstjänster. Både gällande leverans, tillgänglighet och redundans.

Relationer

För Spirius är samarbete med kunderna viktigt. Att vara lyhörda och ha ambitionen att bli en effektiv partner.

Fördelar

Du ska alltid kräva det bästa från din leverantör av meddelandetjänster. Med spetsteknik och attraktiva priser är Spirius allt du kan önska dig.